Тендерийн урилга Тендерийн урилга

2023.03.22     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.03.20     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.03.07     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.03.03     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.02.28     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.01.31     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.01.12     Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Шижир-Алт АҮ/ 

2023.03.23     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312074/

                         Тендерийн хүлээн авах хугааанд өөрчлөлт оруулсан тухай

2023.03.22     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312049/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312340/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312463/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312251/

                         Тендерийн хүлээн авах хугааанд өөрчлөлт оруулсан тухай

                         Тендерийн урилгын залруулга

2023.03.17     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312449/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312012/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312115/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312457/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312168/

2023.03.16     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312111/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312447/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312341/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312347/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312119/

2023.03.15     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312358/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312080/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312409/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312264/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312429/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312425/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312426/

2023.03.14     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312204/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312148/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312352/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312126/

2023.03.13     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312172/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312161/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312270/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312128/

2023.03.10     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312384/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312117/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312384/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312131/

2023.03.09     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312259/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312160/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312164/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312142/

2023.03.07     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312092/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312089/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312237/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312094/

2023.03.06     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312269/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312181/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312254/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312301/

2023.03.03     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312374/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312414/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312408/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312053/

2023.03.02     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312088/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312433/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312382/

2023.03.01     Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312131/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312156/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312178/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312147/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312073/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312409/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312082/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312347/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312432/

2023.02.28     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312080/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312463/

2023.02.27     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312340/

2023.02.20     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312177/

2023.02.17     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312175/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312170/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312160/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312168/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312150/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312189/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312427/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312457/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312117/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312208/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312018/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312266/

2023.02.16     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312226/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312151/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312015/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312007/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312149/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312256/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312339/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312306/

2023.02.15     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312469/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312172/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312157/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312140/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312262/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312152/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312422/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312071/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312171/

2023.02.14     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312272/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312181/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312094/

2023.02.13     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312408/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312201/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312211/

2023.02.10     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312384/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312456/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312176/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312154/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312135/

2023.02.09     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312075/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312344/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312111/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312426/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312425/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312459/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312365/

2023.02.08     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312169/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312449/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312158/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312010/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312447/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312207/

                         Үнийн санал ирүүлэх тухай (Даацын шуудай) / МРЦМ/202312448/

2023.02.07     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312423/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312403/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312429/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312452/

                         Тендерийн урилгад өөрчлөлт оруулах тухай  / МРЦМ/202312420/

2023.02.06     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312458/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312227/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312433/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312356/

2023.02.03     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312270/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312278/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312015/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312009/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312221/

2023.02.02     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312089/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312077/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312259/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312255/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312131/

2023.01.31     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312301/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312352/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312161/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312252/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312341/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312168/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312253/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312128/

                         Шууд худалдан авалтын жагсаалт /Бор-Өндөр УБҮ/ 

2023.01.30     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312002/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312102/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312164/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312201/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312237/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312306/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312384/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312448/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312126/

2023.01.27     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312092/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312358/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312382/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312331/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312225/

2023.01.26     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312451/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312421/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312437/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312240/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312235/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312231/

2023.01.25     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312222/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312155/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312174/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312167/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312433/

2023.01.24     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312451/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312365/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312344/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312340/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312339/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312257/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312210/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312209/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312166/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312305/

2023.01.23     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312221/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312101/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312163/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312357/

2023.01.20     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312009/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312162/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312211/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312407/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312424/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312180/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312156/

2023.01.19     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312428/

2023.01.18     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312408/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312077/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312387/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312374/

2023.01.17     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312268/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312227/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312252/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312345/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312366/

2023.01.16     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312406/

2023.01.13     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312367/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312222/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312254/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312264/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312267/

                         Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал / МРЦМ/202312135/

2023.01.12     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312273/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312102/

2023.01.11     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312272/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312238/

2023.01.06     Тендерийн урилга / МРЦМ/202312450/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312387/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312255/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312262/

2023.01.03     Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө / 2023 он/ 

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312260/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312429/

                         Тендерийн урилга / МРЦМ/202312256/