Байгаль орчны бодлого

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас байгаль, хүрээлэн буй орчинд учруулж буй сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага хэмжээнд байлгах бодлогыг нэн тэргүүнд тавьж, байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалан, амьдралын мөчлөгийн үзэл баримтлалыг дагаж, ногоон худалдан авалтыг дэмжиж ажиллана.