ТБОНӨХ-ийн ашиглалт, ашиглалтаас гаргах, гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл
Нэр Өргөтгөл Холбоос
А214 тушаал 2023.04.03. Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах автомашин PDF Татах
А322 тушаал 2022.12.26. Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах PDF Татах