Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
А261 тушаал 2023.05.12. Журам батлах тухай ажлын байрны сул орон тоонд
нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах
PDF Татах